HOSPITERINGSPRINSIPPER

Bakgrunn og definisjon av hospitering

Med hospitering mener vi et fast treningsopphold på eldre årstrinn, en eller flere økter i uka over en lengre periode.
Hospitering kan være et tilbud for spillere i alle aldersklasser.
Hensikten med hospitering er å gi spillere med gode ferdigheter, i forhold til de andre i sin årsklasse, et tilbud om å videreutvikle seg på et bedre tilpasset nivå.
Det betyr å kunne trene sammen med, men også spille kamper for eldre lag.

Prinsipper

Det er spillerens utvikling (sportslig og sosialt) som skal ivaretas, både på kort og lang sikt.
Ved vurderingen av hvem som skal få tilbud om hospitering, legges det avgjørende vekt på spillernes ferdigheter, holdninger og de sosiale konsekvenser hospitering kan medføre for den enkelte.

Hospitering skal være et tillegg til treningene/kampene på eget lag, og skal ikke være erstatning for eget lags treninger og kamper. Spilleren følger parallelt eget årstrinns treninger og kamper. Hospiteringen skal evalueres fortløpende og kan bli endret hvis situasjonen tilsier det.
Fungerer ordningen godt, er det naturlig at hospiteringen fortsetter over tid.

Klubben ønsker prinsipielt at 3 spillere skal hospitere opp en klasse, fra hvert alderstrinn

Begge lags trenere må avstemme treningstider og kampdatoer, men utgangspunktet er at hospitantene skal trene med og spille kamper for eget lag/aldersklasse.
Eventuelle problemstillinger avklares trenerne i mellom, eventuelt legges fram for Sportslig Leder Junior hvis det er behov for det.

Forutsetninger og oppfølgning

Trener på eget lag og trener på eldre lag, innstiller i felleskap hvem som skal få tilbud.
Ved behov tar trenerne og Sportslig Leder Junior i felleskap, endelig stilling til hver enkelt sak. Tilbudet om hospitering drøftes med aktuell spiller og foreldre, og skal være akseptert av alle parter før ordningen iverksettes.

Trener på eget lag/aldersklasse, skal i samarbeid med spiller og aktuelle foreldre, påse at den totale belastningen for hospitantene ikke blir for stor.
HUSK spilleren er ikke voksen. Trenerne på begge lag bør evaluere hospiteringen jevnlig i tillegg til samtaler med spiller og foreldre (for spillere under 16 år).

Trener på mottakende lag skal bestrebe seg på å tilrettelegge for at hospitanten trives.
Mottakende lags trener må følge opp hospiterende spillere, for å påse at ferdighetsnivået er tilstede og at spilleren behersker nivået.
Dersom hospiterende spiller finner det vanskelig å tilegne seg nivået, eller i perioder møter motgang kan det være riktig å ta en pause i hospiteringen for å prøve igjen senere.

Trener på eget lag og mottakende lag har ansvar for å informere og forankre ordningen blant sine spillegrupper. Det er sentralt at hospitantene fortsatt utviser gode holdninger når de er på eget lag. Unngå splittelse i egen spillergruppe. Husk mottoet: Flest mulig – lengst mulig!

Hvis spilleren ikke fungerer sosialt sammen med de eldre spillerne, eller på sitt eget lag som følge av hospiteringen må også tiltak vurderes, eventuelt må hospiteringen bringes til opphør.
Eget lags trener må særlig være på vakt mot overlegne holdninger hvor hospitanten ”tar av” og i ord og utrykk formidler at de er bedre enn jevngamle eller lignende.
Dersom slike holdninger oppstår skal det umiddelbart gis beskjed til spiller og foreldre om at slik oppførsel ikke aksepteres, og ved gjentatte episoder skal hospitering opphøre.

De som går på håndballspesialisering/idrettslinje på videregående skole, skal be skolen om å ta kontakt med trener på eget lag, som skal være skolens kontaktperson i forhold til eleven/spilleren. Dette for hele tiden kunne evaluere/ha oversikt over spillerens totalbelastning


Levert av IdrettenOnline